Biber – 2015/2016

Firt Joer 2015/2016 sin eis Biberversammlungen nemei vun 14h30 bis 16h00 mee vun 16h00 bis 18h00!

Pour l’année 2015/2016 nos réunions ne sont plus de 14h30 à 16h00, mais de 16h00 à 18h00!