Fun & Friends 111 2019

Eis aktuell Zeitung ass online Fun & Friends 111 2019 opgepasst: D' email-Adress fir d'Locatioun ass nët méi "gslocation @ gmail. com" mee hei uewe riets ënnert "Réservation" kënnt een op de Site "scoutcenter.lu" an do fënnt een eisen Kontaktformulaire an … Weiterlesen

Rentrée 2017

14. September: Assemblée générale ordinaire 2017 FNEL Dëst Joer gëtt d‘FNEL’s AG vun den Hoga um Fetschenhaff (Home FNEL 61a, rue de Trèves L-2630 Luxembourg) organiséiert. 16. September : Rentrée D’Aschreiwungen fir dat neit Joer a fir d’Formatiounen sinn vun … Weiterlesen