ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

22. Mars 2019

 

CONVOCATION et ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

2019 du « Groupe des Greng Scouten  Guiden Diddeleng asbl »

 

 

Chers membres,

 

Le Masterrot des Greng Scouten a Guiden a l'honneur de convoquer par la présente tous les membres, les membres d'honneur et les parents de nos petits membres à l'Assemblée Générale Ordinaire  du «Groupe des Greng Scouten a Guiden Diddeleng asbl »

qui se tiendra vendredi, le 22 mars 2019 à 19:30 au Home Belvédère, rue Jean Friedrich à L – 3469 Dudelange.

Après l'assemblée générale du Groupe aura lieu l'Assemblée Générale Ordinaire des « Amis des Greng Scouten a Guiden Diddeleng asbl »

 

 

 1. Allocution du chef de groupe
 2. Rapport d'activité par le chef de groupe
 3. Rapport d'activité des branches par les chefs de branches
 4. Rapport financier du trésorier
 5. Rapport des réviseurs de caisse
 6. Election des réviseurs de caisse
 7. Confirmation ou élection des membres du Masterrot
 8. Présentation du programme futur par le chef de groupe
 9. Remise de distinctions honorifiques
 10. Divers
 11. Allocution du représentant de la FNEL et de la Commune de Dudelange

 

 

Le Masterrot

 

 

 

***********************************************************************************************************

 

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des « Amis des Greng Scouten a Guiden Diddeleng asbl »

 

Allocution de la présidente

Rapport d'activité par le secrétaire 3. Rapport financier du trésorier

Rapport des réviseurs de caisse Présentation  du programme futur 6. Divers

Allocution du représentant de la FNEL et de la Commune de Dudelange

Le Conseil d'administration des Amis

 

***********************************************************************************************************

 

Eis aktiv Memberen si gebieden an Uniform ze kommen an eis Branchecheffen sollen e klenge Rapport vum vergaangene Scoutsjoer preparéieren. Merci am Viraus

Veröffentlicht unter 2019

Aarbechten an der Rue Jean Friedrich

 

Léif Memberen, Léif Elteren,

Mär wollten Iech informéieren, dass vu Mäerz 2019 bis August/September 2020 an der Strooss fir op de Scoutebierg geschafft gëtt. Alles muss erneiert ginn (Kanal, Gas, Waasser, Elektresch, Post, Gemeinschaftsantenn).

D’Gemeng huet eis versprach, dass awer zu all Zäiten d’ Pompiers an d’Ambulanz duerchkommen.

Am Prinzip kann d’Strooss och befuer ginn:

– an der Woch owes vun 16:30 – mueres 7:30

– de Weekend vu Freides owes 16:30 – Méindes mueres 7:30

Dat heescht Samschdes, wa Reunioune sinn, misst een ëmmer erop kommen.

Mär soen Iech villmools Merci fir ärt Verständnis a bieden Iech di Aarbechtszäiten an och d’Leit, di an der Strooss wunnen, ze respektéieren. (an d’Kanner vläicht zu Fouss eropschécken? )

De Masterroot